De goedkoopste sportwinkel van Nederland

Snelle levering, prima service

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden kunt u downloaden als PDF bestand en opslaan op uw computer.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Mijnsportkleding.nl B.V, handelend onder de naam Mijnsportkleding.nl, statutair gevestigd aan de Koninksweg 2, 7597 LW te Saasveld.

E-mailadres: info@Mijnsportkleding.nl

KvK-nummer: 54073162 (KvK Oost Nederland)

BTW-identificatienummer: NL8511.47.008.B.01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mijnsportkleding.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Overeenkomsten met Mijnsportkleding.nl worden op afstand elektronisch gesloten. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument via electronische weg beschikbaar gesteld voor inzage en kan indien gewenst worden gedownload als PDF en door de consument worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen de Algemene voorwaarden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk via e-mail worden toegezonden.

Bij strijdige voorwaarden kan de consument zich beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Mijnsportkleding.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Mijnsportkleding.nl niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Voor elk aanbod van Mijnsportkleding.nl gelden de navolgende bepalingen:
- Genoemde prijzen zijn inclusief belastingen;
- Kosten voor verzending worden apart vermeld;
- Overeenkomsten komen electronisch tot stand. De consument dient voor het sluiten van de overeenkomst accoord te gaan met de algemene voorwaarden;
- Het herroepingsrecht is alleen van toepassing voor het aanbod als geheel en niet voor een onderdeel hiervan;
- Het herroepingsrecht is NIET van toepassing voor een aanbod met een product of dienst die op maat is gemaakt voor de consument. Bevat een aanbod een op maat gemaakt product, dan vervalt het herroepingsrecht voor het gehele aanbod;
- De consument dient bij aanvaarding van het aanbod langs electronische weg de betaling te verrichten. Na het afronden van de betaling ontvangt de consument via electronische weg een bevestiging van de overeenkomst;
- Na ontvangst van de betaling zal de overeenkomst worden uitgevoerd en het aanbod bij de consument worden afgeleverd;
- Vragen kunt u te allen tijde stellen door het sturen van een e-mail naar het e-mailadres van de klantenservice (info@mijnsportkleding.nl).

Mijnsportkleding.nl streeft er naar om het aanbod binnen 2-4 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen. Mijnsportkleding.nl behoudt zich het recht voor om het aanbod binnen 2 weken na ontvangst van betaling te kunnen versturen, zonder dat hierdoor de overeenkomst vervalt. Mocht verzending binnen 2 weken na ontvangst van de betaling niet hebben plaatsgevonden, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. In het geval de consument de overeenkomst opzegt, zal Mijnsportkleding.nl de betaling z.s.m. doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat de overeenkomst is opgezegd terugstorten op de rekening van de consument.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Nadat de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mijnsportkleding.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Mijnsportkleding.nl retourneren, conform de door Mijnsportkleding.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Mijnsportkleding.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. het herroepingsrecht is alleen van toepassing voor het aanbod als geheel en niet voor een onderdeel hiervan;

2. het herroepingsrecht is NIET van toepassing voor een aanbod met een product of dienst die op maat is gemaakt voor de consument. Bevat een aanbod een op maat gemaakt product, dan vervalt het herroepingsrecht voor het gehele aanbod;

Artikel 9 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan Mijnsportkleding.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Mijnsportkleding.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

Mijnsportkleding.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Mijnsportkleding.nl, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Mijnsportkleding.nl jegens Mijnsportkleding.nl kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Mijnsportkleding.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Mijnsportkleding.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Mijnsportkleding.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor rekening van Mijnsportkleding.nl.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Mijnsportkleding.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Betaling

De consument dient bij bestelling het orderbedrag via electronische weg te betalen;

Na ontvangst van de betaling zal Mijnsportkleding.nl overgaan tot uitvoering van de overeenkomst;

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Mijnsportkleding.nl te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft Mijnsportkleding.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 - Klachtenregeling

Heeft de consument een klacht dan kan de consument deze klacht binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling via het op de website van Mijnsportkleding.nl gecommuniceerde e-mailadres van de klantenservice of via aangetekende brief kenbaar maken aan Mijnsportkleding.nl.

Bij Mijnsportkleding.nl ingediende klachten worden z.s.m. doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Mijnsportkleding.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Mijnsportkleding.nl behoudt zich het recht voor om klachten die na 14 dagen na ontvangst van het aanbod bij Mijnsportkleding.nl binnenkomen, niet in behandeling te nemen.